انواع وام ها و کار دانشجویی

کار دانشجويي:

آن دسته از دانشجویانی که جهت کسب درآمد نیاز به کار دانشجویی دارند وشاغل بکار نیستند یااز موسسه ای کمک مالی دریافت نمی دارند می توانند ،به دانشکده ها وکتابخانه مرکزی ،مدیریت امور فرهنگی وفوق برنامه ،حوزه معاونت دانشجویی ،مرکز زبان ،مشاوره دانشجویی ، اداره خوابگاهها و اداره رفاه دانشجویان مراجعه ودر صورت نیاز واحد های مذکور ،کار دانشجویی انجام دهند.

 

 

تحت نظارت وف بومی