صندوق قرض الحسنه امام علي(ع)

جهت رفاه دانشجويان و كمك به آندسته از دانشجويان كه نياز مالي دارند اين صندوق تا سقف حداقل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال وحداکثر      ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال وام قرض الحسنه رفاهي با كارمزد ۲% و بازپرداخت ۱۰ ماهه اقدام به ارائه تسهيلات مي نمايد. در صورتي که دانشجويان اقساط ماهيانه خود را به صورت منظم پرداخت نمايند در مرحله دوم با درخواست وام يک ميليون و پانصدهزار ريالي آنها موافقت مي گردد.

 

تذکر مهم : در صورتي که دانشجويان وام گيرنده نسبت به بازپرداخت اقساط خود اقدام ننمايند به هنگام فراغت از تحصيل با ضامن هاي آنها و متعهدتسويه حساب نخواهد گرديد .

تحت نظارت وف بومی