اطلاعیه ثبت نام خوابگاهی برای سال تحصیلی۹۵-۹۴

اطلاعیه ثبت نام خوابگاهی برای سال تحصیلی۹۵-۹۴
 
 
با توجه به اینکه ثبت نام برای استفاده از خوابگاه سال تحصیلی آتی با استفاده از سیستم گلستان و به صورت مکانیزه انجام می شود توجه دانشجویان عزیز را به نکات زیر جلب می نماییم.
۱-     کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه مجردین سنوات مجاز ( ارشد ۴ ترم ، دکترا و کارشناسی ۸ ترم(  و يك ترم اقامت اضافه فقط از این طریق می توانند ثبت نام و از خوابگاه استفاده نمایند. ) متقاضيان خوابگاه متأهلين مانند سابق اقدام نمايند.)
۲-     مراحل ثبت نام عبارت است از :
الف) تکمیل فرم اطلاعات خوابگاهی دانشجو، تکمیل فرم درخواست خوابگاه
ب)  ثبت مشخصات گروه و اعضاء ،  موافقت عضویت در گروه توسط اعضاء گروه
ج)  انتخاب اتاق توسط سرگروه 
مراحل بعدي بشرح زير است.
۱-     الف) تکمیل اطلاعات خوابگاهی: به کمک پردازش ً اطلاعات خوابگاهی دانشجو ً از طــریــق منــوهــای دانشجــویی  -> خــوابگـــاه -> اطلاعـــات و درخواست هــا -> اطــلاعات خــوابگــاهی دانشجــو
 توجه به نکات زیر ضروری می باشد:
* لازم است دانشجوی متقاضی کلیه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نماید.
* در صورتی که محل سکونت و وضعیت تأهل اشتباه باشد قابل اصلاح نبوده و لازم است دانشجو برای اصلاح این دو مورد کتباً موضوع را به اداره آموزش اطلاع دهد.
*  جهت استفاده صحیح از این پردازش توصیه اکید می شود که قبل از تکمیل اطلاعات، با کلیک کردن روی علامت راهنما در سمت راست و بالای فرم،  راهنمای پردازش به دقت مطالعه شود.
* به طور خلاصه روند درست عملیات عبارت است از تکمیل اطلاعات خواسته شده ، انتخاب گزينه (بله) در پاسخ به سوال ً اطلاعات فوق مورد تائید اینجانب می باشدً و بالاخره ا گزینه ً اعمال تغییرات ً برای ثبت اطلاعات واردشده.
* توجه شود که بعد از انتخاب گزينه (بله) و سپس گزینه ً اعمال تغییرات ً امکان تغییر مجدد اطلاعات ثبت شده وجود نخواهد داشت.
۲- الف) تکمیل فرم درخواست خوابگاه ->به کمک پردازش " درخواست خوابگاه " از طریق منوهای دانشجویی -> خوابگاه -> اطلاعات و درخواست ها -> درخواست خوابگاه
* پس از انجام مراحل مذکور لازم است دانشجوی متقاضی در پاسخ به سوال ً ترم اول سال۹۴ بمدت .... ً یکی ازگزينه هاي "( یک ترم یا دوترم )"  و سپس گزینه "می باشم" و نهایتاً گزینه " اعمال تغییرات " را جهت ثبت نهایی درخواست خود انتخاب نماید.
* در صورتی که دانشجو بر اساس قوانین تعریف شده ، حق استفاده از خوابگاه را نداشته باشد، پس از مشاهده پیغام مربوطه می تواند با کلیک کردن روی راهنمای سمت چپ ً مشاهده محدودیت های استفاده از خوابگاه ً ، دلایل مربوطه را مشاهده نماید.
۱- ب)  ثبت مشخصات گروه و اعضاء توسط سرگروه : به کمک پردازش ً درخواست گروهی خوابگاه از طریق منوهای دانشجویی -> انتساب مکانیزه اتاق به گروه های متقاضی -> درخواست گروهی خوابگاه
توجه شود که عملیات این مرحله فقط توسط سرگروه ( نماینده گروه ) انجام خواهد شد. همچنین عملیات سه گانه ثبت مشخصات گروه،  اعضاء گروه و اولویت اتاق به کمک زیر فرمهای " تعریف گروه"، " تعریف اولویتها" و "پذیرش اعضاء" انجام شده و در هر مورد لازم است برای فعال شدن فرم مورد نظر ، بر روی آيكون مربوط به هر زیر فرم کلیک نمایید. همچنین توصیه می شود که با استفاده از راهنمای فرم چگونگی کار با هر فرم را مطالعه نمایید.
 
۳-      تعریف گروه ( زیر فرم تعریف گروه)
در این زیر فرم مقدمتاً روی راهنمای سمت چپ فیلدی با عنوان "ظرفیت اتاق " کلیک کرده و سپس با کلیک کردن روی یکی از سطرهای معرف ظرفیت های ممکن، آنرا انتخاب کرده ونهایتاً گزینه " اعمال تغییرات" را جهت ثبت مشخصات گروه انتخاب نمائيد. توجه شود که پس از اعمال تغییرات در فیلدی، به نام " شماره گروه" در بالای فرم شماره گروه ثبت شده ظاهر می شود. لازم است این شماره یادداشت شده و برای عملیات بعدی در اختیار اعضاء گروه قرار داده شود.
۴-      ثبت مشخصات اعضاء گروه (زیر فرم پذیرش اعضاء)
پس از ورود به این زیر فرم ، به ازاء هریک از اعضاء گروه ، لازم است شماره دانشجویی عضو در بخش عملیات و در فیلد ً شماره دانشجوً وارد شده و گزینه ً اعمال تغییراتً جهت ثبت عضویت انتخاب شود. توجه شود که عضویت سرگروه قبلاً و در مرحله تعریف گروه در سیستم ثبت شده است. همچنین حذف و اصلاح اعضاء توسط سرگروه تا قبل از تائیدو قبول عضویت توسط هر عضو امکان پذیر بوده و بعد از آن ممکن نیست.
۵- تائید و قبول عضویت توسط هر عضو
پس از ثبت گروه وثبت اعضاء گروه توسط سرگروه ، لازم است اعضاء گروه هرکدام عضویت خود را در گروه مذکور تائید نمایند. ( در صورتیکه این عملیات توسط هریک از اعضاء انجام نشود، اختصاص اتاق انجام نخواهد شد.) روش کار برای تائید عضویت هر عضو به شرح زیر می باشد:
۵-۱- ورود به پردازش "درخواست گروهی خوابگاه" از طریق منوهای دانشجویی ->  خوابگاه ->  اطلاعات و درخواستها -> 
درخواست گروهی خوابگاه
۵-۲- کلیک روی آيكون" پذیرش اعضاء "  برای ورود به زیر فرم اعضاء .
-       وارد کردن شماره گروه مورد نظر ( که توسط سرگروه به اعضاء داده شده ) در فیلد ً شماره گروه ً و یا انتخاب آن به کمک راهنمای شماره گروه و سپس کلیک روی گزینه "جستجو" در پائین فرم .
-       پس از انجام مراحل مذکور در پائین فرم یک جدول ظاهر می شود که در یکی از سطر های آن نام ومشخصات عضو اقدام کننده نشان داده شده است .( این مشخصات به شرطی نمایش داده می شود که مشخصات عضو قبلاً توسط سرگروه در گروه مورد نظر ثبت شده باشد.)
۵-۳- در مرحله بعد عضو اقدام کننده در جدول پائین فرم تحت ستون " وضعیت پذیرش"  روی کلمه ( خیر) کلیک کرده و در اثر این اقدام (خیر) به (بله) تبدیل شده و عضویت اقدام کننده در گروه به صورت قطعی تائید می گردد.
پس از ورود به این زیر فرم، به ازاء هریک از اعضاء گروه ، لازم است شماره دانشجویی عضو در بخش عملیات و در فیلد " شماره دانشجو" وارد شده و گزینه ً اعمال تغییراتً جهت ثبت عضویت انتخاب شود. توجه شود که عضویت سرگروه قبلاً و در مرحله تعریف گروه در سیستم ثبت شده است. همچنین حذف و اصلاح اعضاء توسط سرگروه تا قبل از تائید و قبول عضویت توسط هر عضو امکان پذیر بوده و بعد از آن ممکن نیست.
 
۶-      تعریف اولویتها( زیر فرم تعریف اولویتها)
پس از ورود به این زیر فرم ، بطور خلاصه مقدار فیلد "شماره خوابگاه " وارد شده ، یا به کمک راهنمای آن انتخاب شده و سپس عدد
 "شماره اتاق" وارد شده و یا به کمک راهنمای آن انتخاب می گردد و نهایتاً گزینه " اعمال تغییرات" برای ثبت موقت اتاق درخواستی فعال اعمال می گردد. عملیات انتخاب اولویت اتاق در حال حاضرصرفاً بر اساس اتاقهای خالی موجود و تعريف شده در یک خوابگاه می باشد،  توجه شود که اتاق انتخاب شده در جدول پائین فرم قابل مشاهده خواهد بود.(توجه به اطلاعیه ثبت نام اینترنتی خوابگاهها سال۹۵-۹۴)
 
 
 
 

تحت نظارت وف بومی