اطلاعيه دانشجويان متقاضي سكونت درخوابگاه درتابستان ۹۴

قابل توجه دانشجويان متقاضي استفاده ازخوابگاه هاي دانشجويي در تابستان ۹۴
 
-اداره خوابگاهها به منظور برنامه ريزي هر چه بهتر و سريعتر اسكان تابستانه از دانشجويان متقاضي (كارشناسي و كارشناسي ارشد به صورت ۴ نفره و دكتري به صورت ۳ نفره) در صورت داشتن شرايط لازم ثبت نام بعمل مي آورد. لازم به يادآوري است كه اسكان تابستان از تاريخ ۱۳/۴/۹۴ لغايت ۱۱/۶/۹۴ خواهد بود.
 
 *تذكر:اسكان تابستان برادران درخوابگاه۳وخواهران صرفا در خوابگاه۹مي باشد.
 
شرايط لازم جهت دانشجويان كارشناسي
۱-    دانشجو بايد پذيرفته شده‌ي دانشگاه به صورت روزانه و غير بومي باشد.
۲-    در ليست ارسالي از طرف معاونت آموزشي و يا رياست دانشكده بايد عنوان شود كه دانشجو داراي پروژه و فارغ التحصيل در تابستان ۹۴ خواهد بود.
۳-    واريز هزينه نقدي اجاره ترم تابستان و ارائه اصل فيش واريز شده به اداره خوابگاهها
۴-    تكميل فرم اسكان و تحويل آن به مسئول خوابگاه مربوطه
شرايط لازم جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي
-        دانشجو بايد پذيرفته شده‌ي دانشگاه به صورت روزانه و غير بومي باشد.
-        دانشجوي كارشناسي ارشد ورودي يكي از سال هاي ۹۳ يا ۹۲ با ارائه تائيديه استاد راهنما
-        واريز هزينه نقدي اجاره ترم تابستان و ارائه اصل فيش واريز شده به اداره خوابگاهها
-       

 

تكميل فرم اسكان و تحويل آن به مسئول خوابگاه مربوط
 
 

اتاق ۴ نفره  بر اساس هر نفر ۰۰۰/۱۹۵/۱ ريال بابت دو ماه
اتاق ۳ نفره ويژه دانشجويان دكترا بر اساس هر نفر ۰۰۰/۱۹۵/۱ ريال بابت دو ماه
اتاق كوچك ويژه دانشجويان دكترا  بر اساس هر نفر ۰۰۰/۴۹۲/۱ ريال بابت دو ماه
 
 
 

زمان ثبت نام از تاريخ ۲/۳/۹۴ لغايت ۱۲/۳/۹۴
 
 
 
 
 
                                                                                        اداره خوابگاه ها ۲۹/۲/۹۴

تحت نظارت وف بومی