تعطیلی و تخلیه خوابگاه ها در تابستان ۹۴

 
 
 
به اطلاع ساكنين محترم می رساند، به منظورانجام تعميرات و آماده سازي، خوابگاهها از پايان وقت اداري روزسه شنبه۲/۴/۹۴  تعطيل و در اختيار امور عمومي، اداره تأسيسات و دفتر فني دانشگاه قرار مي گيرد. دانشجويان عزيز بايستي قبل از ترك خوابگاه نسبت به تخليه كامل و تحويل اتاق به مسئول خوابگاه مربوطه اقدام نمايند.
بديهي است دانشجويان حائز شرايط جهت اسكان تابستان بايد بر اساس اطلاعيه اداره خوابگاه ها مربوط به اسكان تابستان ۹۴ اقدام نمايند.
نكات قابل توجه:
-      دانشجويان گرامي لازم است قبل از تحويل اتاق نسبت به نظافت آن و همچنين تميز نمودن يخچال تحويل شده اقدام نمايند  و اموال و وسايلي كه از طرف خوابگاه به ايشان تحويل گرديده را به مسئول خوابگاه بازگردانند. در غير اينصورت ملزم به پرداخت هزينه مربوط به نظافت وخسارات وارده خواهند بود.
-      وسايل و لوازم شخصي دانشجو بايد بطور كامل از اتاق خارج شود  و وسايل ضروري بصورت بسته بندي شده تحويل انبار خوابگاه شود. در غير اينصورت وسايل ايشان به محيط عمومي انتقال داده مي شود و اداره خوابگاهها هيچگونه مسئوليتي پيرامون وسايل شخصي به جا مانده در اتاق نخواهد داشت.
-      تذكر مهم
با توجه به محدوديت فضا در سيستم انبارداري، تا حد امكان از انتقال وسايل غير ضروري به انبار خودداري فرماييد.
قبل از تخليه خوابگاه توجه دانشجويان گرامي به نكات زير جلب مي شود :
۱-              اتاق خود را نظافت شده تحويل دفتر خوابگاه دهيد.
۲-              شیرهای آب حمـام  و دستشـویی اتـاق خـود را ببندید.
۳-              نسبت به تخلیه یخچال، تميز نمودن و قطع برق آن اقدام نمائید .
۴-              كليد اتاق را به مسئول خوابگاه تحويل دهيد.
 
                                                                                        با تشکر- ادارخوابگاهها
                                                                                           ۳/۳/۹۴

تحت نظارت وف بومی