جيره خشك سال ۹۴ دانشجويان متاهل ساكن دانشگاه

بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان محترم ساكن در خوابگاه متاهلين
ضمن تبريك سال جديد تحصيلي به اطلاع دانشجويان ساكن خوابگاه متاهلين مي رساند با توجه به مساعدت هيئت رئيسه محترم دانشگاه مقرر گرديد جيره خشك غذا همانند ترم هاي گذشته (جايگزين غذاي سلف مركزي) از طريق ثبت نام در اداره تغذيه و خريد از فروشگاه تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه انجام گردد. شايان ذكر است اين جيره فقط به دانشجويان روزانه و در سنوات مجاز تحصيلي تعلق مي گيرد.ساير دانشجويان محترم با توجه به ضوابط صندوق رفاه دانشجويان مي توانند از رستوران مركزي استفاده نمايند.
از دانشجوياني كه قبلاً ثبت نام نموده اند خواهشمند است جهت تائيد درخواست ، مجدداً به اداره تغذيه مراجعه نمائيد.
                                                                          اداره تغذيه

تحت نظارت وف بومی